A SZENTESI FOCI - DOKUMENTUM ÉS VIDEÓ GYŰJTEMÉNYE 1930-1939-ig
a képekre kattintva azok nagyobb és letölthető teljes változata jelenik meg

 




1930.

Megalakul a Szentesi Vasutas SC sportkör. A létrejötténél közreműködött és egészen 1950-ig ügyvezető elnöke volt Gerecz Elemér.


Az 30-as évek elején a szentesi focicsapat:

Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.


1931.

2001-es Szentesi Élet megemlékezés a 70 évvel korábbi alakulásról:

Forrás: Szentesi Élet




július 13. A Szentes Története évszámokban 1075-1945 kiadvány szerint:

„A Csongrádi úti sportpálya mellett megkezdődött az un. Horthy-ház (ma Dózsa Ház) építése. A neoromatikus stílusjegyeket hordozó épület terveit Dobovszky József István és Antal Endre szentesi építészek készítették. Az építkezést dr. Farkas Béla főispán kapavágása indította el. (Az épület teljes befejezésére majd csak 1937-ben került sor.
Erről az épületről érdemes megjegyezni, hogy nagyon sokáig - a gimnázium tornaterme mellett – ez az egy hely volt, ahol télen is sportolni, labdajátékokat űzni lehetett, de itt kaptak otthon sokszor a birkózók, ökölvívók is. A labdarúgócsapatok, és a kézilabdások számtalan idényben itt alapoztak, ide jártak edzésre, amíg nem lehetett a szabad térre kimenni. Szintén ez az épület volt sokáig otthona a városi asztalitenisz sportágnak is. Csapatbajnoki mérkőzések, városi 10-ek bajnoksága sokszor nagy létszámú közönséget is vonzott.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.



1932. szeptember 04. A Szentes Története évszámokban 1075-1945 kiadvány szerint:
Országos úszóversennyel egybekötve ünnepélyesen felavatták a Szentesi Sportuszodát. Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesi Imre polgármester, Homonnay Tivadar országgyűlés képviselő, a Magyar Úszószövetség elnöke és dr. Lázár Andor, szentes országgyűlési képviselője.
A Sportuszodáról el kell mondani, hogy a környező településeken sem volt lehetőség ilyen színvonalú létesítményben sportolni, úszni vízilabdázni, vagy éppen a szabadidőt kellemesen és egészségesen eltölteni. A Sportuszoda azóta átalakult, az akkori építők valószínűen nagyot néznének, ha valamilyen csoda folyamán feléledve láthatnák a jelenlegi létesítményt.
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.



Jegyzőkönyv 1934-ből

„Felvétetett a Szentesi Torna Egylet 1934. okt. 7. napján a városháza közgyűlési termében tartott rendkívüli közgyűlésről.
Elnök: Bugyi Antal
Jegyző: Dudás Szabó János
Jelen vannak: Kádár Árpád, Piti Péter, Szathmáry János, Csallány Gábor, Cseuz Béla, dr. Csőregh  Gyula, dr, Csák Gyula, dr. Sinóros Sz. Jenő, Hegedűs István, Hargittay Andor, Hankó Endre, dr. Kátay Pál János, dr. Kátay Pál József, Pataki Imre, dr, Nagy József, Turchányi Pál, Székely Ferenc, Szánthó Géza, Sajó Sándor, Kolodinszki László, Hajdú János, Törőcsik Gergely, Takács Imre, Sváb András, Gombos László, Halász Sz. Mihály, Ibolya János, Szilágyi Károly, Korek Miklós, Kovács Sándor, Érsek Zsigmond, Tóth János, Takács László, Kovács István, Vajda Pál, Virágos Sándor, Varga István, Mátéfy Ferenc, dr. Vecseri István, dr. Danits Jenő, Újfalussy Ferenc, Kálmán Géza, Németh István, dr. Havas Sándor, Sípos István, Vajda János, Bárdos György, Nagy István, Zsigárd Lajos, Mulat István, Kovács Sándor, Király Jenő, Bleier Béla, Zentai Sándor, Czibulya Lajos, Horváth György, Búzás Lajos, Búzás Barnabás, Király László, Nyári László, Döme Sándor, Szűcs Flórián, Vecseri Imre, Széll Gyula, Mészáros István, Kerekes István, Tasnádi László, Varga András, Debreceni László, Kovács Pál, vitéz Négyessy István, vitéz Várady László, Köveshegyi Pál, Lupták János, Lupták László, Batka Imre, Hanka János, Mayer Péter, id Pótári Ferenc, Piti Ferenc, ifj. Orosz Antal, Köveshegyi Antal, Tihanyi Pál, Rappay Ferenc, Gruber József.
Az elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen lett összehívva és az határozatképes és a közgyűlést megnyitja.
Az elnök a jegyzői tiszt ellátására felkéri Dudás Szabó János egyesületi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Hegedűs István és Hargittay Sándor egyesületi tagokat.
A közgyűlés a kijelöléseket tudomásul veszi.
Az elnök felkéri Szathmáry János egyesületi tagot, hogy az Alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatait terjessze elő.
Szathmáry János az Egyesület eddigi Alapszabályainak módosítására a következőket javasolja.
Az Alapszabályok III, fejezetében foglalt 3.§.5 pontja helyébe: támogató tagok, 6. pont ifjúsági tagok. Ugyanezen fejezet 5.§-ban levő 50 aranykorona helyébe 60 aranypengő,
ue. fejezet 6 §.-a a következőkkel bővül: A rendes tagok éves tagdíja 12 pengő; a 7.§.-ban 2 aranykorona helyett 6 (hat) pengő lép… a 8.§-a. a következő: Támogató tagok azok, akik az Egyesület céljára évenként 3 pengő tagdíjat fizetnek az Egyesület pénztárába, 9.§. Ifjúsági tagok azok, akik a tizennyolcadik (18.) életévüket még nem töltötték be, és az Egyesület pénztárába évi 2 pengőt befizettek. Felvételük úgy történik, mint a rendes tagoké, Iskolai fegyelem alatt álló tanulók felvételéhez igazgatói illetve a törvényben előírt engedélyek szükségesek… az eddigi 9.§. lesz a 10.§. melyből az első két szó „pártoló és” kimarad…
a régi 10.§. helyére lépő 11.§. : Dísz-, alapító-, rendes-, pártoló-, támogató és ifjúsági tagok az egyesület által rendezett össze ünnepélyeken és versenyeken részt vehetnek, az Egyesület felszerelését használhatják. Versenyeken és ünnepélyeken csak belépőjegyek váltása mellett vehetnek részt, azonban amennyiben tagdíjhátralékuk nincsen, igazolványuk felmutatása mellett, az alapító- és rendes tagok 30 %-os, a pártoló tagok 50 %-os jegykedvezményben részesülnek az ülőhelyekre. Támogató tagok kedvezményben nem részesülnek. Az idényjegyek és belépőjegyek árát időnként a választmány állapítja meg a szakosztályok javaslata alapján;
az eddigi 11. §. helyébe változatlanul a 12.§.lép. A 13.§. „Választmányi és elnökségi tag csak alapító és rendes tag lehet. Szakosztályi és bizottsági tagok csak azok lehetnek, akik az Egyesületnek rendes vagy pártoló tagjai. A támogató tagok a közgyűlésen részt vehetnek, ott tanácskozási és szavazati joggal bírnak, azonban vezetőségi tisztségre nem választhatók, csak külön választmányi határozattal.; az ifjúsági tagok az Egyesület közgyűlésein részt vehetnek azonban sem tanácskozási sem szavazati joggal nem bírnak. A 13.§.helyébe lépő 15.§. Dísz-, alapító-, rendes-, pártoló és támogató tagok az Egyesület közgyűlésén megjelenhetnek, ott felszólalhatnak és szavazhatnak;
a 14.§. helyébe lépő 16.§. : Az egyesületi tagsági díjak befizetését a választmány részletekben is engedélyezheti. Az egyesületi tagok a belépéstől számított 3 éven belül nem léphetnek ki. Tagsági díj fizetési kötelezettségük is legalább 3 évig tart. Alacsonyabb tagságból magasabb tagságba lépni a kérelem előterjesztésének hónapjától kezdve lehet, és ezidőtől kezdően köteles a magasabb tagdíjat fizetni. Magasabb tagságból alacsonyabb tagság lépni csak annak az évnek a végével lehet, melyben a kérelem előterjesztetett. A kérelmek felett a választmány határoz.
A 15.§.helyébe lépő 17.§. a következőben módosul: a 3. pontban ’fél év végéig’ helyébe ’év végéig’ lép. A 4. pontja ’mindazokat, akik közönséges bűncselekményeket követnek el, vagy hazafiatlan magatartást tanúsítanak, ki kell zárni’; az eddigi a./ pont a b./ pont lesz, az eddigi b./ pont pedig c./ pont lesz, melynek első szava ”kizárásnak” helyébe „törlésének” lép; az eddigi 16.§. a 18.§. lesz az eddigi17,18,19 §. 19,20,21 §.ok lesznek,
az eddigi 20.§. a 22.§. lesz, melynek a./ pontja a következőkkel bővül.:” továbbá az Egyesület és a sport fejlesztése körül kiejtett érdemek elismeréséül tiszteletbeli elnököket, alelnököket, főtitkárt, főjegyzőt, főügyészt, football igazgatót, főellenőrt, háznagyot választhat korlátlan számban. Tiszteletbeli tisztségekre való megválasztás iránti javaslatot azonban csak az Egyesület választmánya terjeszthet elő.
az eddigi 21.§. helyébe a lép a 23-§. , melynek 2. bek.-ben levő ’8-50 napon’ helyébe a ’8 napon’ lép; az eddigi 22,23.§-ok helyébe a 24.§. ill. a 25.§. lép változatlan tartalommal.
26.§. AZ egyesületet az igazgató választmány vezeti, melynek tagjai az elnök, az alelnökök, főtitkár, titkár, főjegyző, jegyző, főpénztáros, pénztáros, ügyész, háznagy, főellenőr, ellenőr, művezető, football igazgató, 20 (húsz) a közgyűlés által 6 évre választott választmányi tag, továbbá 6 (hat) választmányi póttag.
az eddigi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,§.ból 27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34, §-ok lesznek, az eddigi 33. §. Helyébe lépő 35.§. 2.bek. a következő: ’Az egyesületi elnököt akadályoztatása esetén a másodelnök, ennek akadályoztatása esetén a társelnökök és az ügyvezető elnök helyettesíti.; ’másodelnök az elnököt akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti’… 37.§. ’a társelnök az elnököt, illetve a másodelnököt mindenben helyettesíti’, a társelnökök száma négy,
az eddigi 34.§. helyébe változatlanul lép a 38.§., az eddigi 35.§. helyébe lépő 39.§.-ban az Egyesület szakosztályainak elnökei helyébe: az Egyesület szakosztályainak és bizottságainak elnökei’ lép, az eddigi 36.§. helyébe lépő 40.§. a következőkkel egészül ki: ’ a főtitkárt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti’; 41.§. ’a titkár a főtitkárt mindenben helyettesíti és a főtitkár által rábízott munkát ellátja,  az eddigi 37.§. helyébe lépő 42.§. ’ a közgyűlések és választmányi gyűlések jegyzőkönyveit vezeti, akadályoztatása esetén a főtitkárt és a titkárt mindenben helyettesíti,
az eddigi 38,39,40,§.-ok helyébe változatlan tartalommal a 43, 44, 45. §. lép, a 46.§. a pénztáros a főpénztárost akadályoztatása esetén mindenben helyettesíti, és az általa kiadott munkákat elvégzi, az eddigi 41.§. helyébe lépő 47.§-ban ’tagsági igazolványokat’ kimarad; 48.§. ’ellenőr, akadályoztatása esetén a főellenőrt helyettesíti, és annak megbízásait teljesíti, az eddigi 42. 43.§. helyébe változatlanul a 49. 50.§.… az eddigi 44.§. helyébe 51. §. Első mondata a következő lesz:’ Az Egyesület football szakosztályának helyettes elnöke a szakosztály határozatait végrehajtja, illetve  szakosztályi előadó/intéző útján végrehajtatja;
az eddigi 45, 46, 47. §-k helybe a  változatlanul lépnek a 52, 53, 54.§.-ok az eddigi 48.§. helyébe lépő 55.§. harmadik mondatában ’a szakosztály” helyébe az ’Egyesület’ jön, az eddigi 53.§. kimarad., az eddigi 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59.§.-ok helyébe változatlan tartalommal az 59, 60, 61, 62, 63 és 64.§. továbbá a 65.§.-ok lépnek.
a 66.§. mindazok a szerencsejátékok, amelyek a kihágásokról szóló 1879.évi XL.t.c. 87. és a következő §-ai szerint a nyilvános, vagy a közönségnek nyitva álló helyeken el vannak tiltva, tilosak az Egyesület helyiségeiben is. Ha az Egyesület a tilalmat megszegi, a m.kir. belügyminiszter minden további eljárás mellőzésével azonnal feloszlathatja;
az eddigi 60, 61, 62, és 63 §.-ok helyébe változatlan tartalommal a 67, 68, 69, és a 70.§.-ok lépnek.
Az előadó kéri a előterjesztett Alapszabály-módosítás elfogadását..
A közgyűlés Báron László, v dr. Várady László, Szathmáriy János és az Elnök hozzászólása után az Alapszabály-módosítást egyhangúan elfogadja, és kimondja, hogy a m, kir. Belügyminiszter úrhoz jóváhagyás végett beterjesztendő.
Elnök megköszöni a tagok megjelenését és a közgyűlést berekeszti.
Dudás Sz. János                                                                    Bugyi Antal
Főjegyző                                                                               Elnök
Hegedűs István hitelesítő
Hargittay Andor hitelesítő „
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.





1935.


1935. március

március 4.
Szentesi MÁV SC 1935. évi Közgyűlés
A költségvetési előirányzat a Közgyűlésnek:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től



Jegyzőkönyv 1935-ből

„Felvétetett a Szentesi Torna Egylet  1935. március 25-én a városháza közgyűlési termében tartott évi rendes közgyűléséről.
Elnök: Piti Péter ügyvezető elnök
Jegyző: Dudás Szabó János főjegyző
Jelen vannak:
Köveshegyi Pál, Lupták János alelnökök, dr, Csák Gyula ügyész, Hankó Endre főpénztáros, dr, Havas Sándor titkár, Takács Imre, Füsti M. László, Bata Imre, Bíró Lajos, Varga Dezső, dr, Sinóros Sz. Jenő, Csíkos János, Szabó Mihály, Szilágyi Károly, dr, Csőregh Gyula, Érsek Zsigmond, Lakos Sándor, Búzás Barnabás, Aradi József, és Molnár Dezső egyesületi tagok.
Az Elnök bejelenti, hogy a március 17-re összehívott rendes közgyűlés a tagok kellő számú meg nem jelenése miatt nem volt megtartható. Az Alapszabályok érelmében a mai közgyűlés a tagok számára való tekintet nélkül hívatott össze, jogosult mindazon ügyekben határozni, amelyek az előzőleg összehívott közgyűlés tárgysorozatába fel voltak véve. Bejelenti még, hogy a m.kir. államrendőrség a közgyűlést a 14/86/1935. sz. határozatával engedélyezte, és a közgyűlést megnyitja.
A Főtitkár jelenti, hogy az 1934. október 7. napján tartott rendkívüli közgyűlésen az Alapszabályok egyes pontjait módosíttattak. Így módosíttatott, a tagdíj-fizetésre vonatkozó rész is, ez azonban a mai nehéz és súlyos gazdasági viszonyok közepette nem vált be, és ezért javasolja, hogy az idevonatkozó rész a következőképpen módosíttassék:
A 3.§. 5. pontja ’ támogató tag’ elmarad, a 6.§. utolsó mondata: ’a rendes tagok évitagdíja 12. p. ’ elmarad, a 7.§.-an az évenkénti ’6 pengő’ díj helyett ’2 pengő” kerül; a támogató tagokra vonatkozó 8.§. teljes egészében kimarad, a 11.§.-ban a támogató tagokra vonatkozó rész kimarad, e §. Utolsó előtti mondata a következőképpen módosul, ’Versenyeken és ünnepélyeken csak belépti díjak  váltása mellett vehetnek részt, azonban amennyiben tagdíjhátralékuk nincsen, igazolványuk felmutatásával 25.%-os kedvezményt kapnak.; a 13.§. teljes mértékben kimarad; a 15.§.-ban az egyik tagságból a másik tagságba való átlépésre vonatkozó utolsó két mondata kimarad. Ezek alapján az évi tagsági díj rendes tagoknak 5. p. pártoló és ifjúsági tagoknak 2 p. lenne.
A közgyűlés a fentebb ismertetett Alapszabály-módosításhoz egyhangúlag hozzájárul.
Az Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Lupták János, Köveshegyi Pál és Füsti M. László tagokat kérvén fel a közgyűlést berekeszti.
Dudás Szabó János                                                               Piti Péter
Jegyző                                                                                   elnök
Lupták János hitelesítő
Füsti M. László hitelesítő
Köveshegyi Pál hitelesítő
Forrás: Garai Sz. Imre - A Szentesi Kinizsi SZITE története 2005.



1935. szeptember
Vasúti szabadjegy a vasutascsapat egy tagjának:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től


szeptember 22.
Szentesi TE - Szentesi MÁV 1. és 2. o. labdarúgó mérkőzés


Szentesi MÁV SC elszámolások:

Forrás: Makra Zoltán - aktív labdarúgó 1961. és 1978. között, a Szentesi VSC elnöke 1991-től


szeptember 29.
Szentesi MÁV - Szegedi TK 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés


1935. október
október 6.
Szentesi MÁV - Kitartás Egyetemi SC. 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés


október 18.
Szentesi MÁV - Hódmezővásárhelyi TVE 1.o.
Szentesi MÁV - Kecskeméti MÁV 2.o bajnoki labdarúgó mérkőzések


október 27.
Szentesi MÁV - Móraváros 1.o. bajnoki labdarúgó mérkőzés




1936. - lásd a terjedelmes rendelkezésre álló anyag miatt külön lapon




1937.

december
Szösszenet a szentesi labdarúgásról KL (?) tollából

Forrás: Alföldi Napló - 1938-as Naptár (55. o. - összesen a kiadvány 60 oldalas)




Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.


Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 2006.




1939.

1939-ben kezdett focizni, 1979-ben nyilatkozott erről Nádai Ferenc:

Forrás: Szentesi Élet